1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en sammanfattning av vad som händer med dina personuppgifter när du besöker den här webbplatsen. Personuppgifter är all information som kan identifiera vem du är. Du hittar detaljerad information om dataskydd i vår dataskyddspolicy nedan.

Insamling av data på den här webbplatsen

Vem är ansvarig för datainsamling på den här webbplatsen?

Databehandlingen på den här webbplatsen sköts av webbplatsägaren. Under ”Imprint” hittar du dennes kontaktuppgifter.

Hur samlar vi in data?

Personuppgifter samlas bland annat in när du delar med dig av dessa till oss. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter du anger när du fyller i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas automatiskt eller efter ditt samtycke in av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det handlar framför allt om teknisk data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkten för besöket). Datainsamlingen sker automatiskt så snart du besöker den här webbplatsen.

Hur använder vi dina data?

En del data samlas in för att garantera att webbplatsen tillhandahålls utan problem. Andra data kan användas för att analysera din användning av webbplatsen.

Vilka rättigheter har du angående dina data?

Du har rätt att när som helst och utan kostnad få information om ursprung, mottagare och ändamål för de personuppgifter som lagras om dig. Du har dessutom rätt att begära att dessa uppgifter rättas eller raderas. Om du har gett oss ditt godkännande att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. Du har dessutom rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vidare har du rätt att lämna in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.

Om du har frågor om detta eller om dataskydd kan du när som helst vända dig till oss på den adress som uppges på sidan ”Imprint”.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende genomgå en statistik utvärdering. Detta sker framför allt med så kallade analysprogram.

Utförlig information om sådana analysprogram finns i dataskyddspolicyn nedan.

2. Hosting och Content Delivery Networks (CDN)

Extern hosting

Den här webbplatsen tillhandahålls genom en extern tjänsteleverantör (”webbhotell”). Personuppgifter som samlas in på den här webbplatsen sparas på webbhotellets servrar. Det rör sig framför allt om IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, uppgifter om webbplatsanvändningen och övriga data som genereras via en webbplats.

Vi använder ett webbhotell i syfte att fullgöra avtal med våra potentiella och existerande kunder (artikel 6.1 a i GDPR) och i syfte att säkert, snabbt och effektivt tillhandahålla våra tjänster på nätet med hjälp av en professionell leverantör (artikel 6.1 f i GDPR).

Vårt webbhotell bearbetar endast dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla sina tjänster. Detta sker på ett sätt som följer våra instruktioner för dessa uppgifter.

Avtal om registerföring

För att garantera att uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen har vi slutit avtal om registerföring med vårt webbhotell.

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Webbplatsägaren tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade krav och förordningar om dataskydd samt denna dataskyddspolicy.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är information som kan identifiera vem du är. Följande dataskyddspolicy klarlägger vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Den innehåller också information om hur detta sker och i vilket syfte.

Vi vill understryka att det kan finnas luckor i säkerheten vid dataöverföring på internet (t.ex. kommunikation via e-post). Det är inte möjligt att garantera ett fullständigt skydd mot åtkomst från tredje part.

Information om personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är:

Bilfinger Industrial Services Sweden AB
 

Telefon: +46 (0)200-770 900
E-post: 

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress osv.).

Data Privacy:

Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Germany

dataprivacy@bilfinger.com

Återkallande av samtycke till databehandling

Många databehandlingsprocesser kan endast genomföras med ditt uttryckliga godkännande. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke. Lagenligheten av databehandlingen som skett fram till tidpunkten för återkallandet påverkas inte av återkallandet.

Rätt att göra invändningar mot databehandlingen i särskilda fall samt mot direkt marknadsföring (art. 21, GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN SKER MED ART. 6. 1 E ELLER F I GDPR SOM RÄTTSLIG GRUND HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST, PÅ GRUND AV OMSTÄNDIGHETER I DIN SPECIFIKA SITUATION,  INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM GRUNDAR SIG I DESSA BESTÄMMELSER. DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR RESPEKTIVE BEHANDLING FINNER DU I DENNA DATASKYDDSPOLICY. OM DU INVÄNDER MOT BEHANDLINGEN KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER FÖRUTOM I DE FALL DÅ VI KAN BEVISA ATT DET FÖRELIGGER TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN KRÄVS FÖR ATT FASTSLÅ, GÖRA GÄLLANDE ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN REKLAM, DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DEN GENOMFÖRS I SAMBAND MED DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.2 GDPR).

Rätt att inge klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet

Vid överträdelser av GDPR har du som beträffad rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där platsen för den misstänkta överträdelsen ligger. Rätten att inge klagomål påverkas inte av andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut alla uppgifter som vi behandlar automatiskt, med ditt godkännande eller inom ramen för fullgörandet av ett avtal, till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär en direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig sker detta endast om det är tekniskt genomförbart.

SSL-/TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL-/TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiell information som exempelvis beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss i vår egenskap av webbplatsägare. Du kan se att en anslutning är krypterad genom att adressfältets ”http://” ersätts av ”https://” och på låsikonen i webbläsarens adressfält.

När SSL-/TLS-krypteringen är aktiv kan de uppgifter du tillhandahåller oss inte visas av tredje part.

Tillgång, radering och rättelse

Inom ramen för gällande lagar och förordningar har du rätt att utan kostnad få tillgång till de personuppgifter som sparats om dig, deras ursprung och mottagare samt behandlingens ändamål. I förekommande fall har du rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har frågor om detta eller om personuppgifter kan du när som helst vända dig till oss på den adress som uppges på sidan ”Imprint”.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om detta kan du när som helst vända dig till oss på den adress som uppges på sidan ”Imprint”. Du har rätt till begränsning av behandling i följande fall:

  • Om du informerar oss om felaktigheter i de registrerade personuppgifterna behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under tiden vi kontrollerar riktigheten har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om dina personuppgifter behandlats/behandlas på ett lagstridigt sätt kan du begära att behandlingen begränsas istället för radering.
  • När vi inte längre behöver dina uppgifter men behöver dem för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att begära radering.
  • Om du har lämnat in en invändning enligt art. 21.1 GDPR måste en avvägning av dina och våra intressen göras. Fram till dess att intresseavvägningen avgjorts har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – utöver lagring – endast behandlas med ditt godkännande eller för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person, eller på grund av ett viktigt offentligt intresse från EU:s eller en medlemsstats sida.

4. Insamling av data på den här webbplatsen

Cookies

Vi använder så kallade ”cookies” på vår webbplats. Cookies är små textfiler som inte kan skada din enhet. De sparas antingen tillfälligt under tiden du besöker vår webbplats (sessionscookies) eller långfristigt (permanenta cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök på webbplatsen. Permanenta cookies är sparade på din enhet tills du raderar dem eller tills din webbläsare automatiskt raderar dem.

När du besöker vår webbplats kan även cookies från tredje part sparas på din enhet (cookies från tredje part). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda specifika tjänster från den tredje parten (t.ex. cookies för att använda betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies behövs av tekniska skäl eftersom vissa funktioner inte fungerar utan dem (t.ex. visning av videor). Andra cookies används för att analysera användarbeteende eller för att visa annonser.

Cookies som behövs för att genomföra den elektroniska kommunikationen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner du önskar (funktionella cookies) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies som mäter webbplatsens användning) lagras med art. 6.1 f GDPR som rättslig grund såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsägaren har ett legitimt intresse i att lagra cookies för att tillhandahålla sina tjänster på ett optimalt och tekniskt felfritt sätt. Såvida godkännande att lagra cookies har inhämtas sker lagringen av dessa cookies uteslutande med godkännandet som rättslig grund (art. 6.1 a GDPR); godkännandet kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras när cookies skapas och aktivera funktioner för att endast godkänna cookies i enskilda fall, för att inte godkänna cookies generellt eller i specifika fall samt för att automatiskt radera cookies när webbläsaren stängs. Om du inaktiverar cookies kan det påverka hur den här webbplatsen fungerar.

Såvida cookies används från tredje part eller för analysändamål informerar vi dig om detta inom ramen för denna dataskyddspolicy och inhämtar i förekommande fall ditt godkännande.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt uppgifter i så kallade loggfiler på servern. Uppgifterna överförs automatiskt till oss via din webbläsare. Dessa uppgifter är:

  • webbläsarens typ och version
  • enhetens operativsystem
  • hänvisande sida
  • värddatornamn
  • tidpunkt för begäran till servern
  • IP-adress.

Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor.

Insamlingen av dessa uppgifter sker med art 6.1 f GDPR som rättslig grund. Webbplatsägaren har ett legitimt intresse i att tillhandahålla webbplatsen på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt – för detta måste serverns loggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via kontaktformulär kommer dina uppgifter från formuläret inklusive de kontaktuppgifter du lämnat där att registreras och lagras av oss för att behandla din förfrågan och för att behandla eventuella följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt godkännande.

Behandlingen av dessa uppgifter sker med art 6.1 b GDPR som rättslig grund, såvida din förfrågan står i samband med fullgörande av avtal eller behövs för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. I alla andra fall har behandlingen vårt legitima intresse i en effektiv bearbetning av förfrågningar som skickas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller ditt godkännande (art. 6.1 a GDPR) som rättslig grund, såvida ett sådant inhämtats.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret lagras av oss till dess att du begär radering, återkallar ditt godkännande till lagring eller lagringens ändamål inte längre är giltigt (t.ex. efter att din förfrågan bearbetats och slutförts). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – i synnerhet lagringstider – påverkas inte.

Nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev ber vi dig uppge din e-postadress. Innan vi skickar nyhetsbrev till dig får du en länk i ett e-postmeddelande. Först efter det att du klickat på länken och bekräftat att du verkligen vill prenumerera på nyhetsbrevet läggs du till i listan för att få nyhetsbrevet. På så vis säkerställer vi att ingen annan kan registrera din e-postadress för nyhetsbrevet (så kallad Double-Opt-In-metod). Dina personuppgifter används då uteslutande för detta ändamål.

5. Sociala medier

Plugin från Twitter

På den här webbplatsen finns inbädadde funktioner från tjänsten Twitter. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen ”Retweet” kopplas den besökta webbplatsen samman med ditt Twitter-konto och publiceras för andra användare. Då överförs även uppgifter till Twitter. Vi vill uppmärksamma på att vi som tillhandahåller den här webbplatsen inte har vetskap om de överförda uppgifternas innehåll och hur Twitter använder dessa. Mer information om detta hittar du i Twitters dataskyddspolicy på: https://twitter.com/en/privacy.

Användningen av plugins från Twitter sker med art 6.1 f GDPR som rättslig grund. Webbplatsägaren har sitt legitima intresse i en så omfattande närvaro som möjligt på sociala medier. Såvida godkännande för detta har inhämtas sker behandlingen uteslutande med art. 6.1 a GDPR som rättslig grund; godkännandet kan när som helst återkallas.

Du kan när som helst ändra dina sekretessinställningar för Twitter på https://twitter.com/account/settings.

6. Analysverktyg och annonser

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsägare att analysera besökarnas beteende. Webbplatsägaren får olika uppgifter om användningen som t.ex. antal sidvisningar, hur länge besöket varade, vilket operativsystem som användes och från vilket land besöket gjordes. Google sammanfattar dessa data i förekommande fall i en profil som tilldelas respektive användare/dennes enhet.

Google Analytics använder tekniker som känner igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller digitalt fingeravtryck). De uppgifter som Google samlar in om användningen av den här webbplatsen överförs i regel till en av Googles servrar i USA där de även lagras.

Användningen av detta analysverktyg sker med art. 6.1 f GDPR som rättslig grund. Webbplatsägaren har ett legitimt intresse i att analysera användarbeteendet för att optimera både webbplats och annonser. Såvida godkännande för detta har inhämtas (t.ex. godkännande att använda cookies) sker behandlingen uteslutande med art. 6.1 a GDPR som rättslig grund; godkännandet kan när som helst återkallas.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering för den här webbplatsen. Med den här funktionen kortar Google av din IP-adress inom EU:s medlemsstater och andra stater som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområde innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till Googles servrar i USA där den kortas av. På webbplatsägarens uppdrag använder Google dessa uppgifter för att analysera hur du använder vår webbplats, för att skapa rapporter över webbplatsaktivitet och för att utföra ytterligare tjänster gentemot webbplatsägaren som står i samband med webbplats- och internetanvändning. IP-adressen som din webbläsare överfört inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google.

Tillägg för webbläsare

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar uppgifter om dig genom att ladda ner och installera följande webbläsartillägg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Du hittar mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Registerföring

Vi har slutit avtal om registerföring med Google och följer de stränga föreskrifterna från den tyska dataskyddsmyndigheten vid användningen av Google Analytics.

Lagringstid

De uppgifter Google sparar om användning och händelser som är sammankopplade med cookies, användaridentiteter (t.ex. User ID) eller reklam-id (t.ex. DoubleClick-cookies, Android reklam-id) anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Du hittar mer information om detta på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=sv

Matomo (före detta Piwik)

Den här webbplatsen använder sig av Matomo, en webbanalystjänst med öppen källkod. Matomo använder tekniker som känner igen användaren för att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller digitalt fingeravtryck). De uppgifter som Matomo samlar in om användningen av den här webbplatsen sparas på vår server. IP-adresser anonymiseras innan de lagras.

Användningen av detta analysverktyg sker med art. 6.1 f GDPR som rättslig grund. Webbplatsägaren har ett legitimt intresse i att anonymiserat analysera användarbeteendet för att optimera både webbplats och annonser. Såvida godkännande för detta har inhämtas (t.ex. godkännande att använda cookies) sker behandlingen uteslutande med art. 6.1 a GDPR som rättslig grund; godkännandet kan när som helst återkallas.

De uppgifter som Matomo samlar in om användningen av den här webbplatsen delas inte med tredje part.

7. Plugins och verktyg

YouTube med utökat dataskydd

Den här webbplatsen innehåller inbäddade YouTube-videor. YouTube drivs av Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube innebär dataskyddsläget att YouTube inte lagrar några uppgifter om besökare på den här webbplatsen innan de spelar upp videon. Det utvidgade dataskyddsläget utesluter däremot inte tvingande att data överförs till YouTubes partner. YouTube skapar en anslutning till Google DoubleClick-nätverket oavsett om du tittar på en video eller inte.

Så snart du spelar upp en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en förbindelse till YouTubes servrar. YouTube-servern får information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att direkt koppla ditt surfbeteende till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Vidare kan YouTube spara olika cookies på din enhet eller använda jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. digitalt fingeravtryck) efter att du börjat spela upp en video. På detta vis kan YouTube få information om besökare på den här webbplatsen. Dessa uppgifter används bl.a. för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förebygga bedrägeriförsök.

I förekommande fall kan ytterligare databehandlingsprocesser, som vi inte kan påverka, aktiveras efter att du startat en YouTube-video.

Användningen av YouTube sker i intresset att presentera vår webbplats och utbud på ett attraktivt sätt. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6.1 f GDPR. Såvida godkännande för detta har inhämtas sker behandlingen uteslutande med art. 6.1 a GDPR som rättslig grund; godkännandet kan när som helst återkallas.

Du hittar mer information om dataskydd på YouTube i deras sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Google Web Fonts

Den här webbplatsen använder Web Fonts som tillhandahålls av Google för att presentera typsnitt på ett konsekvent sätt. Google Fonts är lokalt installerat. Det upprättas ingen anslutning till Googles servrar.

Du hittar mer information om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Tjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att använda funktionerna i Google Maps måste din IP-adress sparas. Den här informationen överförs i regel till en av Googles servrar i USA där den även lagras. Leverantören av den här webbplatsen kan inte påverka denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps sker i vårt intresse att presentera vår webbplats och utbud på ett attraktivt sätt och att göra det enkelt att hitta oss på de platser som uppges på webbplatsen. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6.1 f GDPR. Såvida godkännande för detta har inhämtas sker behandlingen uteslutande med art. 6.1 a GDPR som rättslig grund; godkännandet kan när som helst återkallas.

Du hittar mer information om hur användardata hanteras i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Skriv ut