HSEQ

HSEQ är ett av de viktigaste områdena för Bilfinger Industrial Services. Vår HSE-policy och vårt HSE-tänkande står i centrum för allt vi gör.

HSE-policy: Vårt mål är en arbetsmiljö där kompetens och hantering av arbetsuppgifterna står i fokus, för att förhindra skador och främja positiva hälsoeffekter.

Medarbetarna i Bilfinger Industrial Services är den viktigaste resursen för ett säkert och tryggt utförande av Bilfinger Industrial Services verksamhet.

Denna resurs kommer ledningen i Bilfinger Industrial Services ta vara på och utveckla på bästa sätt för:

 • Den enskilde medarbetaren
 • Våra kunder
 • Bilfinger Industrial Services som företag

Vi kommer att engagera våra medarbetare i vår strävan att uppnå en bra arbetsmiljö.

Vi vill vara proaktiva i vårt HSE-arbete med hjälp av observationer av arbetsuppgifter för att kunna vidta åtgärder och organisera arbetet på ett hälsomässigt gott sätt.

Överensstämmelse med lagar och regler är en självklarhet för vårt HSE-arbete.

Vi kommer att jobba för att:

 • Utveckla en trygg och attraktiv arbetsmiljö, där trivsel, samarbete och att behärska arbetsuppgifterna står i fokus
 • Se till att våra anställda har den nödvändiga kompetensen för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och hälsomässigt bra sätt
 • Se till att våra ledare har tillräcklig kompetens för att vägleda och följa upp sina anställda inom hälsa, miljö och säkerhet
 • Utveckla hälsofrämjande åtgärder för våra anställda
 • Systematiskt utvärdera våra tillbud och olyckor för att sätta in förebyggande och korrigerande åtgärder för att förhindra negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt
 • Systematiskt kartlägga arbetsmiljö och sätta in förebyggande och korrigerande åtgärder för att förhindra negativa hälsoeffekter på kort eller lång sikt
 • Minska risken för olyckor med effekt på människor, miljö eller material
 • Se till att våra anställda är anslutna till sjukvård och via denna övervaka deras hälsa med utgångspunkt av riskfaktorer i arbetsmiljön
 • Använda ”best practices” som metod för att förbättra våra arbetsprocesser med avseende på arbetsmiljö och säkerhet
 • Ha kontroll över våra produktionsanläggningar och våra avfallsströmmar på ett sådant sätt att det uppfyller företagets och samhällets krav

Alla anställda har ett ansvar i vårt HSE-arbete:

Ledare på alla nivåer har ansvaret för planering, organisation och genomförande av egna HSE-krav inom sina respektive ansvarsområden.

Den enskilt anställde är ansvarig för ett säkert och effektivt utförande av sina arbetsuppgifter, med att visa nödvändig aktsamhet och ansvar för miljö och säkerhet. Den enskildes engagemang skall se till att Bilfinger Industrial Services framstår som en solid samarbetspartner där HSE är en betydande konkurrensfaktor.

Vårt HSE-arbete är organiserat enligt nationella lagar och förordningar i de länder vi verkar. Arbetet är fokuserat på starkt ledarengagemang och starkt arbetstagarinflytande inom HSE.

Vårt HSE-system är uppbyggt av procedurer som beskriver våra viktigaste HSE-verktyg och vår ”Best practice” som utvecklas genom lärande och utbyte av erfarenhet i nätverk inom hela organisationen. Vårt HSE-arbete är certifierat enligt OHSAS 18001 – Styrsystem för arbetsmiljö.

Övervakning av vårt dagliga HSE-arbete är baserat på dessa procedurer och etablerad praxis, samt på riktlinjer i vår årliga affärsplan. Det är flera specifika KPI’er som omfattar HSE. Dessa kommer att mätas varje månad och följas upp kontinuerligt.

Kvalitet

Bilfinger Industrial Services har som målsättning att möta kundens nuvarande förväntningar och framtida behov.

Detta skall uppnås genom systematiskt och långsiktigt arbete och fokus i samband med:

 • Aktiv användning av feedback från kunder som hjälp med att definiera lämplig kvalitet på våra produkter.
 • God förståelse av målen i hela organisationen
 • Systematisk användning och uppföljning av förbättringsverktyg i hela organisationen
 • Ledningens engagemang för bättringsverktyg varje månad och följas upp standardisering och förbättring av definitionen arbetsprocesser

Enhetens kvalitetsmål är KPI-erna i den årliga affärsplanen och resultaten följs upp vid månatlig rapportering. I tillägg skall reklamationer, kundklagomål och avvikelser registreras och behandlas.

Kvalitetssystemet inom de olika enheterna i Bilfinger Industrial Services skall utvecklas enligt EN-ISO 9001.

Kvalitetsmål är fastställda i form av KPI-er i årlig affärsplan. Resultaten följs upp vid månatlig rapportering.

Analys av tillfredsställelsemätningar hos kunder och anställda, av arbetsprocesser och avvikelser inom kvalitet och HSE kommer att vara viktiga delar av förbättringsarbetet.

Standardiserade arbetsprocesser skall säkra att rätt kvalitet uppnås. Alla enheter i Bilfinger Industrial Services är certifierat enligt EN-ISO 9001.

Bilfinger Industrial Services är listat i Achilles för företag som är godkända för offshore-projekt.

HSEQ Ansvarig

Miriam Johansson

Skriv ut